• Chart track

  1

  0

  ቅዋም - 2000

  ቢንያም ገ/እየሱስ

  • cover play_arrow

   ቅዋም - 2000 ቢንያም ገ/እየሱስ

ቅዋም

ቅዋም ብሽምእምበር
ኣይፈልተክን ብግብሪ
ንዒ ልበይ ንበሪ

ቅዋመይ ኢጽበየኪ ኣለኹ
ዓቕለይ እንዳጽበብኩ …
ዳሃይኪ ሃብኒ ሃለዋትኪ ሲኢነዮ
ንዓኺየ ደሊየ ቅዋመይ ንዕኒንዶ….

ምስጢራ ደብዳበ ኣድራሻ ዝተሓብኤ …
ሰታሪት ዘይብላ ተሓቢኣ ኣበይኣላ …
ከይረኽባ ሲኢነያ ተሰዊራትኒያ …
ኣሰራ ክረኽቦ ንመንየ ዘላዝቦ …
ኣበይ የእቲዮምኺ ንመንየ ዝነግሮ …

ደርፊ ፡

ቅዋመይ ኢጽበየኪ ኣለኹ
ዓቕለይ እንዳጽበብኩ …
ዳሃይኪ ሃብኒ ሃለዋትኪ ሲኢነዮ
ንዓኺየ ደሊየ ቅዋመይ ንዕኒንዶ….

ቃል ኪዳን ክኣስር ንመንየ ዘማኽር …
ለባም ሲኢነኩ ብልሓተይ ዝነግር …
ከምሰበይ ኣኸለ ሓዳረይ ክፈሊ ….
ቅዋመይ ሲኢነያ ንቡረይ ከይኣሊ …
እነኹ ንበይነይ ፍቕረይ ይደሊ …

ስምራ፡
ቅዋመይ ንዕኒ ንዕኒዶ ንዕኒ
ሽግረይ ራኢዎ ጽምዋ በርቲዑኒ
ቅዋመይ ሲኢነ … ኢነብዕ ኣለኹ … ረዳኢ ዘይብለይ …
ጸሚዩኒ ናብራ ሲኢነሉ ጩራ ናይዛ ብርሃን ስድራ …
ንሳያ ናታ መድሓኒት ሂወታ ንሳያ ናታ … መድሓኒት ሂወታ

 


ንጹላት ኮኻኽብቲ

Rate it
0%